Privacy Verklaring

Privacy

Algemene verklaring inzake elektronische verwerking-website-facebook (versie 8 mei 2018)

 

TOEPASSINGSGEBIED

De hieronder vermelde privacyverklaring is van toepassing op de website leden.vttl.be, www.ttcninove.be en de diverse subdomeinen en pagina’s die hieronder ressorteren.

Inhoudelijk gaat het voornamelijk over het verzamelen en het gebruik van gegevens.

De bescherming van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigde door de Wet van 11 december 1998 die de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 implementeert.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de eigen geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen worden verbeterd door een e-mail te richten naar erwin.vandendaele12@gmail.com  De leden die dat wensen, kunnen op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de database die TTC Ninove VZW heeft aangelegd. Het volstaat om een e-mail te versturen naar erwin.vandendaele12@gmail.com met duidelijke vermelding van naam, geboortedatum, lidnummer en woonplaats, om de schrapping te bekomen. Ieder lid is aangesloten voor telkens 1 seizoen. Gezien de contractuele grond van dit contract, kunnen gegevens dan ook geschrapt worden het daaropvolgende seizoen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is TTC Ninove VZW met zetel gevestigd te 9400 Ninove, Schuitstraat 12.

Door het gebruik van de TTC Ninove VZW Tafeltennis website gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

TTC Ninove VZW Tafeltennis zal af en toe deze privacyverklaring updaten als gevolg van bedrijfs- en klantenfeedback. TTC Ninove VZW Tafeltennis raadt u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop TTC Ninove VZW Tafeltennis uw informatie beschermt. Meer informatie kunt u bekomen op het hierboven vermelde adres of door een e-mail te sturen naar erwin.vandendaele12@gmail.com

HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

TTC Ninove VZW Tafeltennis verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer en leeftijd. TTC Ninove VZW Tafeltennis verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

TTC Ninove VZW Tafeltennis verzamelt ook automatisch informatie over uw computer hardware en software. Deze informatie kan bevatten: uw IP-adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen.

TTC Ninove VZW Tafeltennis gebruikt deze informatie om: de service die ze verleent optimaal te kunnen uitvoeren; om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van haar website(s).

TTC Ninove VZW Tafeltennis maakt er u ook op attent dat – als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaar maakt via de TTC Ninove VZW Tafeltennis openbare message boards – deze informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. TTC Ninove VZW Tafeltennis leest geen van uw privé online communicaties.

TTC Ninove VZW Tafeltennis raadt u aan om ook de privacy verklaringen van de websites die u bezoekt vanaf de website van TTC Ninove VZW Tafeltennis aandachtig te lezen zodat u weet hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. TTC Ninove VZW Tafeltennis draagt geen verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of de inhoud van andere websites.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

TTC Ninove VZW Tafeltennis verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om haar website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. TTC Ninove VZW Tafeltennis gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf TTC Ninove VZW Tafeltennis en haar relaties. TTC Ninove VZW Tafeltennis kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over haar huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Foto’s, films gemaakt tijdens evenementen, zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen of kan gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.

TTC Ninove VZW Tafeltennis verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. TTC Ninove VZW Tafeltennis kan – van tijd tot tijd – contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag TTC Ninove VZW Tafeltennis gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistische analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in ondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan TTC Ninove VZW Tafeltennis, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

TTC Ninove VZW Tafeltennis zal nooit gevoelige persoonlijke informatie zoals ras, religie of politieke voorkeuren gebruiken of openbaar maken, tenzij u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor geeft.

TTC Ninove VZW Tafeltennis houdt bij welke website en pagina’s gebruikers bezoeken in de website van TTC Ninove VZW Tafeltennis. Hiermee wil TTC Ninove VZW Tafeltennis bepalen welke diensten het populairste zijn. Deze data worden gebruikt om de tevredenheid van de gebruikers te verhogen en om te adverteren binnen TTC Ninove VZW Tafeltennis.

TTC Ninove VZW Tafeltennis zal uw persoonsgegevens openbaar maken in alle omstandigheden waarvan wij geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op TTC Ninove VZW Tafeltennis of de website;
 • de rechten of de eigendom van TTC Ninove VZW Tafeltennis te beschermen en te verdedigen;
 • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van TTC Ninove VZW Tafeltennis, of het publiek te beschermen.

TTC Ninove VZW Tafeltennis is niet verplicht om dit aan de betrokken persoon te melden, behalve wanneer dit wettelijk het geval is

 

 

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

TTC Ninove VZW Tafeltennis zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig wordt opgeslagen in een gecontroleerde afgeschermde omgeving waardoor deze beschermd wordt tegen niet gemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere website, wordt het altijd beschermd door een Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door

intellectuele rechten en behoren TTC Ninove VZW Tafeltennis of derden toe. De foto’s, films, teksten en tekeningen zijn eigenaar van hun respectieve eigenaar. Waar mogelijk werd de juiste accreditatie gegeven of de bron weergegeven op dezelfde pagina. Ten aanzien van het bovenstaande, zullen foto’s, films, teksten en tekeningen worden verwijderd, onmiddellijk na ontvangst van het verzoek en/of aanmelding, door de eigenaar, waar er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten.

 

De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van TTC Ninove VZW Tafeltennis de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

 

INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. TTC Ninove VZW Tafeltennis staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. TTC Ninove VZW Tafeltennis is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. TTC Ninove VZW Tafeltennis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. TTC Ninove VZW Tafeltennis heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door TTC Ninove VZW Tafeltennis houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

 

LINKS NAAR DEZE SITE

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is toegestaan en dit naar alle pagina’s van deze website.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze gegevens helpen ons om onze website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. Verder wordt Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers op de site. Voor meer informatie over de gegevens die Google verzamelt, en hoe deze cookies uit te schakelen, kan je terecht op de privacypagina van Google.

 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De website en hierop geleverde diensten van TTC Ninove VZW Tafeltennis worden verleend op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is TTC Ninove VZW Tafeltennis in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe deze site leidt. TTC Ninove VZW Tafeltennis ontkent o.a. elke aansprakelijkheid voor inhoud, software, links of applicaties die door gebruikers op de website worden geplaatst of doorgegeven.

 

 

CODE ONWETTIGE, ONGEPASTE EN/OF SCHADELIJKE INHOUD

Niet-toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er onder meer toe:

 

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan TTC Ninove VZW Tafeltennis, aan de met TTC Ninove VZW Tafeltennis verbonden ondernemingen of aan clubs, distributeurs, klanten, leden van TTC Ninove VZW Tafeltennis of enige andere derde.
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter).
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan TTC Ninove VZW Tafeltennis te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Als gebruiker of bezoeker van de website, verbindt u zich ertoe om geen inhoud zoals hieronder bepaald, te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud:

 • Algemener: geen inhoud te plaatsen die onrechtmatig, onwettelijk of op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan TTC Ninove VZW Tafeltennis, aan de met TTC Ninove VZW Tafeltennis verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van TTC Ninove VZW Tafeltennis of gelijk welke derde of bezoeker van de website.
 • Geen illegaal of onrechtmatig materiaal, of materiaal dat op enige wijze ongepast is.
 • Geen onnodige of herhaaldelijke reacties te plaatsen, die klachten veroorzaken bij andere gebruikers van de website.
 • Geen irrelevante reacties - reacties die niets te maken hebben met de artikelen op de website.

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van TTC Ninove VZW Tafeltennis of derden, verbindt u zich ertoe TTC Ninove VZW Tafeltennis of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van TTC Ninove VZW Tafeltennis of derden als gevolg van een inbreuk hierop en de gebruiker of de bezoeker van de website te schorsen of definitief toegang te ontzeggen tot de website.

TTC Ninove VZW Tafeltennis werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. TTC Ninove VZW Tafeltennis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

Bij inbreuken behoudt TTC Ninove VZW Tafeltennis zich het recht voor om de gebruiker of bezoeker van de website te schorsen of definitief toegang te ontzeggen tot de website.

Bovendien wordt het aanmaken van een nieuwe account na een schorsing door TTC Ninove VZW Tafeltennis beschouwd als misbruik en kan TTC Ninove VZW Tafeltennis overgaan tot het nemen van verdere maatregelen, waaronder klachtneerlegging bij de bevoegde instantie

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op de website van TTC Ninove VZW Tafeltennis met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Meer informatie inzake privacy wetgeving is te vinden op www.privacycommission.be.